Lutherjaar 1517 – 2017 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars

Goede morgen HEERE. Dank U dat U mij in uw bescherming hebt. HEERE, wil uw genezende handen uitstrekken over mijn hardnekkige griep. HEERE dank U wel dat niets mij/ons kan scheiden van uw liefde. HEERE, zegen allen die in ons land en op deze wereld lijden. Doe in hun levens Romeinen 8 steeds meer werkelijkheid worden. Ik zet het onder dit stuk nog eens neer. Wat een genade. Wat een zegen in dit Lutherjaar, de herdenking van 500 jaar Reformatie. HEERE, hoe is uw woord aangevallen door de eeuwen heen. Dank U voor de documentaire ‘A lamp in the dark’. De kerk en de vervolging door de eeuwen heen. Wat een vervolging die de Reformatie nodig maakte.

Luther ontdekte; ‘de rechtvaardige zal uit geloof leven, door genade en genade alleen’. Toen maar ook vandaag. Want: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft’.

Pillar of FIRE Internationale Gebeds explosie

HEERE, dank U dat we in een werelddeel leven waar vrijheid van godsdienst is. HEERE, dank U wel dat we al meer dan 70 jaar vrijheid hebben. Dank U voor de wereldwijde opwekkingen in China, Zuid Amerika, Afrika en op zoveel andere plaatsen in deze wereld. Dank U voor de FIRE explosies ook in ons land. Dank U voor Jack van der Tang, die U geroepen hebt voor Pillar of Fire en het Israël Platform. Stoot hem(n) uit in uw opwekkings dienst. Dank U voor uw roeping om internationaal gebed op te roepen voor uw uitverkoren land en volk. Zegen hem en zijn gezin. HEERE, dank U dat Pillar of Fire oproept om een gebedskaravaan deze zondag 15 januari naar Parijs te laten rijden als protest tegen de conferentie die daar plaatsvindt tegen Israël onder leiding van de (verdwijnende minister van Buitenlandse zaken van Amerika Kerry en de (niet herkiesbare) Franse president Hollande met 70 landen (waaronder Nederland!).

FIRE explosie Het Malieveld loopt vol

En de FIRE explosie van een door het opwekkings Pensacola FIRE aangestoken Pastor Frank en Bobby Pot die U geroepen hebt voor opwekking door het 888 gebed op het Malieveld en de ‘Wij Kiezen voor Eenheid’ interkerkelijke bijeenkomst op het Malieveld enkele jaren later, wachtend en werkend voor een Nationale opwekking in ons land dat geteisterd wordt door een demonische aanval op lichaam ziel en geest. HEERE, doe het Malieveld vol stromen en doe de demonen op de vlucht slaan die het Binnenhof steeds bruter in bezit trachten te nemen. Glorie voor uw naam. Prijs de HEERE. Maak hen en ons deel van een internationale FIRE opwekking dit jaar in mei op het Malieveld. Na de Tweede Kamer verkiezingen 15 maart. HEERE grijp in en geef ons een uitslag en een nieuwe regering van bekering en gerechtigheid waar niet gekozen wordt voor de dood maar voor het leven. U bent een God van wonderen. Gebed doet wonderen.

20 maart inauguratie Amerikaanse president Blow the TRUMPet

Dank U voor het verkiezingswonder in Amerika, waar U door een veel besproken kandidaat als Donald Trump de absoluut onverwachte overwinning gaf op een kandidaat die abortus tot de geboorte wereldwijd als één van haar belangrijkste onderwerpen maakte. 20 januari vindt de inauguratie plaats. Ook de dag dat op 20 januari 1942 op de Wannsee Conferentie in Berlijn werd besloten tot de Holocaust! Wat een wonder dat we nu zien hoe de pro life en christelijke en evangelical stem in Amerika de meerderheid heeft in het Witte Huis, het Congres en de Senaat. Met een vice president Mike Pence die zijn persoonlijk geloof en zijn gezin en zijn politieke roeping als zijn credo uitgalmt. HEERE laat het gebed zich blijven(d) vermenigvuldigen voor Amerika en de wereld. Wij buigen dankend en onze schuld belijdend om ons in ootmoed tot U wenden. HEERE, wat een blamage van een Veiligheidsraad van een Verenigde Naties die nu unaniem doordat de vertrekkende VS President Obama op de valreep rancuneus zijn veto weigerde te geven. De hele wereld loopt te hoop tegen dat kleine minuscule staatje Israël omdat ze weigeren te erkennen dat het een Gods ingrijpen was om het in 1948 zich de Onafhankelijkheid te laten verklaren. En door sindsdien alle oorlogen te winnen die hen van de kaart willen vegen. Laat de pofetische bazuinen klinken die getuigen van de wederkomst van Messias Jezus die terugkomt zoals Hij opgevaren is, op de Olijfberg die oostelijk ligt van Jeruzalem. Haast je, mis het niet, de tijd is vervuld, geloof het evangelie. Bekeer je nu.

Verkiezingen 15 maart Kies dan het leven o(m)pdat U ons kunt zegenen

HEERE, werk een verkiezingswonder in Nederland. 15 maart staan de verkiezingen voor de Tweede Kamer gepland. HEERE bewerk de harten van de mensen. Geef ons een uitslag en geen ons een regering daaruit gekozen die de demonische doodskultuur afbreekt. HEERE, we zagen de demonen agressief te keer gaan in de Tweede Kamer toen enkele maanden geleden de kabinetsbrief over euthanasie op Voltooid Leven werd besproken. De heroïsche wijze waarop Kees van der Staaij van de SGP en Carla Dik van de ChristenUnie en ook het CDA vóór het leven werd gesproken werd laatdunkend afgedaan als een achterhoede gevecht, waarmee je alleen in de marge nog rekening houdt. HEERE, doe uw legioenen engelen neerdalen in Den Haag en in ons land om een omkeer, een opwekking te brengen. HEERE, dank U voor de bidders in ons land. Dank U voor knierevolutie.nl HEERE, maak ons moedig en sterk. HEERE, ons land is geboren uit gebed leerden we uit de gelijknamige brochure van historicus Alex van Vuuren. Doe ons opnieuw in de nood van ons land voor boete en bede schuldbelijdend samenkomen. HEERE, U houdt ons het leven en de dood voor, de zegen en de vloek. Kies dan het leven o(m)pdat U ons kunt zegenen.

 

Romeinen 8:31-39

31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

32. Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

33. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt.

34. Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.

35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?

36. (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)

37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,

39. Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Wij lezen vandaag Genesis 25:12-26:35 Marcus 7:1-30

www.woonbijbel.nl

www.knierevolutie.nl